#wobenzym #wobenzymfrisbee

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je obchodní společnost MUCOS Pharma CZ s.r.o. (dále jen “organizátor“).

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1.7.2019 do 31.8.2019 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách https://wobenzym.cz/frisbee/ (dále jen „internetové stránky soutěže“).

 1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěžícím se může stát každý uživatel elektronické komunitní sítě Instagram (dále jen „Instagram“) starší 18 let, jehož trvalý pobyt se nachází na území České republiky nebo Slovenské republiky. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a zástupci organizátora. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

 1. MECHANISMUS SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ

Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím Instagramu. Každý soutěžící má za úkol pořídit fotografii na téma frisbee a Wobenzym a umístit jí na Instagram s označením hashtagy #wobenzym a #wobenzymfrisbee. Soutěžící mohou umístit maximálně 5 fotografií. Do soutěžního kola budou zahrnuty pouze fotografie umístěné nejpozději ve 23:59:59 hodin posledního dne soutěže. Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria, nepříčí se dobrým mravům a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora (dále jen „Fotografie“). Organizátor vyhodnotí nejpozději do 7 dnů po konci soutěže veškeré Fotografie řádně doručené organizátorovi, a to tak, že všechny Fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do slosování. Autoři vylosovaných Fotografii obdrží níže uvedené výhry.

 1. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhry:

 1. místo: Dárkový poukaz v hodnotě 5 000 Kč pro libovolné použití na serveru Slevomat.cz
 2. místo: Dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč pro libovolné použití na serveru Slevomat.cz
 3. místo: Dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč pro libovolné použití na serveru Slevomat.cz
 4. až 30. místo: Cestovní slevový poukaz Connex v hodnotě 100 EUR a drobné reklamní předměty od léku Wobenzym.

Organizátor bude nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím Instagramu. V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce úspěšně kontaktovat a výherce ani do 7 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, ztrácí výherce právo na výhru. Výherce je povinen zaslat fotografii organizátorovi v její nejvyšší kvalitě nejpozději do 7 dnů od získání informace o výhře. Výhru může výherce využít pro vlastní potřebu, nebo jí věnovat třetí osobě bez nároku na úplatu.

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pro případ výhry v soutěži poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, jakož i souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním a využitím výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor Fotografii v souladu s jejím určením poskytne. Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem Fotografie a že Fotografii pořídil v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Účastník soutěže prohlašuje, že pořízením Fotografie a její další distribucí neporušuje žádné právní předpisy, ani žádná práva třetích osob, zejména pak autorská a další práva vážící se k osobám a objektům na fotografii zachycených, přičemž prohlašuje, že v případě, kde je to nezbytné, disponuje všemi potřebnými souhlasy a/nebo licencemi.

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor soutěže žádá až do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, o souhlas účastníka ve smyslu platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, se zpracováním osobních údajů sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své emailové adresy, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění, jakož i se zpětnou účinností. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů, jakož i bez uvedení důvodu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena. Soutěžící se mohou obracet na organizátora s případnými dotazy týkajícími se výkladu těchto pravidel prostřednictvím emailových zpráv zaslaných na adresu msnajdr@mucos.cz. Organizátor je oprávněn dotazy soutěžících spolu s odpovědí organizátora zveřejnit na internetových stránkách soutěže. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.